„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu” - lato 2013 FOTOGALERIA

Drukuj

GMINA KOTUŃ realizuje projekt pn:

„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

FOTOGALERIA

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji

Okres realizacji: lata 2010-2013

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów
wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.